THỐNG KÊ LOTO RƠI
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi: 
15 20 45 53 63 77 88

Gan cực đại: 5 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 5 ngày