THỐNG KÊ LOTO RƠI
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

Trong 5 tuần, có 12 lần xuất hiện Lô Rơi: 
19 20 30 34 37 39 43 54 63 69 77 88

Gan cực đại: 9 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 9 ngày