THỐNG KÊ LOTO RƠI
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

Trong 5 tuần, có 8 lần xuất hiện Lô Rơi: 
17 27 29 33 40 68 81 92

Gan cực đại: 11 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 11 ngày