THỐNG KÊ LOTO RƠI
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

Trong 5 tuần, có 10 lần xuất hiện Lô Rơi: 
01 02 04 11 14 23 40 79 81 82

Gan cực đại: 10 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 10 ngày