THỐNG KÊ LOTO RƠI
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

Trong 5 tuần, có 10 lần xuất hiện Lô Rơi: 
20 34 53 59 68 74 84 86 88 89

Gan cực đại: 11 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 11 ngày